Project Gezinssteun

Project Gezinssteun

Project Gezinssteun

Met het Project Gezinssteun streeft Kinderhulp Bosnië er naar om Bosnische gezinnen met kinderen te ondersteunen op weg uit armoede door donaties in natura.

Over Project Gezinssteun

Stichting Kinderhulp Bosnië is in eerste instantie opgericht met alleen het Vakantieproject als doel. Na ruim een aantal jaren kinderen de vakantie van hun leven te hebben geboden in Nederland waarbij contacten ontstonden tussen arme Bosnische gezinnen en Nederlandse gasgezinnen rees ook de vraag hoe we deze families met kinderen nog meer zouden kunnen helpen opdat deze gezinnen het beter zouden kunnen krijgen. Met deze vraag in gedachten is de stichting in 2015 gestart met het Project Gezinssteun.

Het project is er op gericht om doormiddel van donaties in natura de geselecteerde gezinnen de kans te bieden om (extra) inkomen te genereren om hen zo in staat te stellen hun situatie te verbeteren.

Iedere bijdrage aan het project gezinssteun is welkom. Ook kunt u steunen met de donatie van de kosten voor een lam (€75,-), geit of schaap (€150,-), plastic tunnelkas (€1000,-) of koe (€1500,-).

Wilt u doneren? Maak dan een bedrag over naar NL 81 RABO 0120 5887 06 t.n.v. Stichting Kinderhulp Bosnië onder vermelding van “Gezinssteun”.

Doelgroep

Voor dit project komen gezinnen met kinderen in aanmerking die onder het Bosnische bestaansminimum leven. Het criterium voor selectie komt daarmee overeen met de selectie voor het vakantieproject. De selectie voor het vakantieproject en project gezinssteun vindt zodoende veelal gelijktijdig plaats. Gezinnen waarvan de kinderen, om welke reden dan ook, niet geselecteerd zijn voor het vakantieproject kunnen echter ook in aanmerking komen.

Voorwaarden

Gezinnen die binnen de doelgroep vallen komen niet zonder meer in aanmerking voor een donatie van dit project. Gezinnen moeten immers goed met de donatie kunnen omgaan. Om een donatie te kunnen ontvangen zijn dan ook strikte voorwaarden gekoppeld. Deze voorwaarden zijn:

 • Gezinnen moeten kennis en ervaring kunnen aantonen met het te doneren, dan wel deze kennis en ervaring op doen voor de donatie plaatsvindt;
 • Het gedoneerde mag niet zonder toestemming van Stichting Kinderhulp Bosnië worden doorverkocht;
 • Er moet zorgzaam worden omgegaan met het gedoneerde;
 • Er moet adequate huisvesting zijn voor te doneren vee;
 • Het gezin moet zich gemotiveerd tonen om er alles aan te doen de donatie zo rendabel mogelijk te maken.

Met de gezinnen wordt door de stichting een overeenkomst getekend waarin zij zich committeren aan de gestelde voorwaarden. Ook kan in de overeenkomst worden opgenomen dat een eventuele eerste nakomeling van het gedoneerde vee weer ten goede komt van het Project Gezinssteun.

Controle

Om te controleren of de gezinnen na donatie blijven voldoen aan de overeenkomst worden zij geregeld gecontroleerd. Wanneer wordt vastgesteld dat een gezin niet meer volledig voldoet aan de voorwaarden in de overeenkomst ontvangen zij eerst een waarschuwing. Mocht na de waarschuwing de situatie niet voldoende verbeteren, dan kan de donatie worden teruggevorderd.

Soorten donaties

De donaties van het Project Gezinssteun zijn altijd in natura. De donaties zijn voornamelijk gericht op land- en tuinbouw. In de meeste gevallen ontvangen de gezinnen lammeren, geiten, schapen, een koe of een plastic tunnelkas.

Bij uitzondering kan ook een donatie binnen het Project Gezinssteun plaatsvinden die niet gericht is op land- en tuinbouw, bijvoorbeeld de aanleg van een waterleiding naar een huis dat hier niet op is aangesloten. In dergelijke gevallen zal altijd een specifieke donateur worden aangeschreven met wie deze donatie wordt afgestemd. Dergelijke donaties worden nooit uit het algemene budget van Project Gezinssteun bekostigd.

Doneren voor Project Gezinssteun

Voor project gezinssteun zijn wij, net als voor het vakantieproject, volledig afhankelijk van donaties en sponsoring. De budgetten van het vakantieproject en project gezinssteun zijn strikt gescheiden. Iedere bijdrage aan het project gezinssteun is welkom. Ook kunt u een arm Bosnisch gezin steunen met de donatie van de kosten voor een lam (€75,-), geit of schaap (€150,-), plastic tunnelkas (€1000,-) of koe (€1500,-).

Wilt u doneren? Maak dan een bedrag over naar NL 81 RABO 0120 5887 06 t.n.v. Stichting Kinderhulp Bosnië onder vermelding van “Gezinssteun”.

Verrichte donaties

Kinderhulp Bosnië is in 2015 gestart met dit project. In de afgelopen jaren hebben al verschillende gezinnen steun ontvangen via dit project. Hieronder zijn de foto’s en nieuwberichten van de meest recente donaties te vinden.

Foto’s

2023


Laatste berichten

 • Zeven nieuwe donaties Project Gezinssteun

  De afgelopen jaren is het vrij stil geweest rondom het Project Gezinssteun. Mede door toedoen van het coronavirus was het enige tijd niet mogelijk om de werkzaamheden voor dit project uit te voeren. Het Project Gezinssteun heeft al sinds zijn start het Vakantieproject gevolgd. Mede vanuit die logica zijn we in 2022 eerst weer met het vakantieproject gestart waarna dit jaar, in 2023, ook het Project Gezinssteun is opgestart. Inmiddels hebben in 2023 zeven donaties plaatsgevonden.

  Hoewel het uitreiken van donaties aan gezinnen enige tijd niet mogelijk was, hebben we wel geld mogen ontvangen voor het project. Er was zodoende budget om dit jaar een flink aantal donaties te doen. Met de selectie van de kinderen voor het Vakantieproject hebben Peter en Christine ook gezinnen geselecteerd voor het Project Gezinssteun. Begin april vond de eerste donatie van 2023 al plaats en in de afgelopen periode hebben nog zes families een donatie gekregen vanuit het Project Gezinssteun.

  De donaties

  Donatie Koe

  Voor 2023 hebben inmiddels zeven gezinnen een donatie ontvangen. De gezinnen die een donatie hebben ontvangen wonen in de regio Srednje, Opara, Kaćuni en Novi Travnik. Drie gezinnen hebben een plastic tunnelkas ontvangen waarin ze groenten kunnen verbouwen om in hun eigen behoeften te voorzien en om (extra) inkomsten te genereren. Twee gezinnen hebben een koe gedoneerd gekregen en één gezin heeft vijf schapen ontvangen.

  Afwijkende donatie

  Het laatste gezin heeft een donatie gekregen in natura gekregen die afwijkt van de reguliere donaties. Waar de reguliere donaties altijd zijn gericht op land- en tuinbouw, heeft dit gezin een donatie gekregen om een gezondere leefomgeving voor de kinderen van het gezin te creëren. Dit soort afwijkende donaties worden nooit uit het algemene budget van Project Gezinssteun bekostigd. Voor deze donatie hebben we dan ook een specifieke donateur aangeschreven en bereid gevonden om de donatie te doen.

  Totaal aantal donaties

  Stichting Kinderhulp Bosnië is in 2015 gestart met het project gezinssteun sinds de start heeft de stichting met dit project 45 arme Bosnische gezinnen ondersteund. De volgende donaties hebben plaatsgevonden:

  AantalGedoneerdeAantal gezinnen
  60Schapen12
  16
  6
  Koeien en
  Kalveren
  17
  28
  2
  Geiten en
  Lammeren
  6
  1Kettingzagen1
  8Plastic tunnelkassen8
  1Overig1

  Nieuwe donaties

  In het najaar/begin van de winter zullen we weer voor de selectie van de kinderen naar Bosnië afreizen. Ook dan zullen we gezinnen bezoeken voor het Project Gezinssteun. Mogelijk vinden er nog donaties plaats voor de jaarwisseling maar het is waarschijnlijker dat de nieuwe donaties in 2024 zullen plaatsvinden.

  Wilt u doneren?

  Voor project gezinssteun zijn wij, net als voor het vakantieproject, volledig afhankelijk van donaties en sponsoring. De budgetten van het vakantieproject en project gezinssteun zijn strikt gescheiden. Iedere bijdrage aan het project gezinssteun is welkom. Ook kunt u een arm Bosnisch gezin steunen met de donatie van de kosten voor een lam (€75,-), geit of schaap (€150,-), plastic tunnelkas (€1000,-) of koe (€1500,-).

  Wilt u doneren? Maak dan een bedrag over naar NL 81 RABO 0120 5887 06 t.n.v. Stichting Kinderhulp Bosnië onder vermelding van “Gezinssteun”.

  Meer informatie?

  Klik hier als u meer informatie wilt over het Project Gezinssteun.

 • Project Gezinssteun: Eerste donatie 2023

  Project Gezinssteun weer van start

  Door de beperkingen die de coronaperiode met zich meebrachten heeft het project gezinssteun enkele jaren stilgelegen. Na het opstarten van het vakantieproject in 2022, is het project gezinssteun inmiddels ook weer opgestart. Naast het creëren van één gelukkige herinnering voor kinderen uit de armste gezinnen in Bosnië probeert Stichting Kinderhulp Bosnië waar mogelijk ook gezinnen een steun in de rug te bieden op hun weg uit de armoede. Inmiddels heeft de eerste donatie weer plaatsgevonden. Door middel van het project gezinssteun kunnen arme gezinnen die aan de voorwaarden voldoen een donatie in natura ontvangen. Het doel van deze donatie is om op langere termijn de economische positie van de gezinnen te verbeteren.

  Doelgroep

  De doelgroep van het project zijn gezinnen met kinderen die onder het Bosnische bestaansminimum leven. Door de donatie van bij voorbeeld een lam, geit of tunnelkas kunnen de gezinnen aan de slag met het verbeteren van hun economische positie. De gezinnen moeten onder meer laten zien dat zij gemotiveerd zijn om de gift zo rendabel mogelijk maken door bijvoorbeeld voorbeeld voorbereidingen te treffen op de gift en er mag geen sprake zijn van alcoholproblematiek.

  Geplande donaties 2023

  In combinatie met de tweede selectiereis voor het vakantieproject 2023 hebben Peter en Christine vanuit het bestuur arme gezinnen bezocht die mogelijk in aanmerking kwamen voor het project gezinssteun. Als gevolg hiervan zijn int totaal drie koeien, zes schapen en twee plastic tunnelkassen toegezegd aan zes gezinnen. Met deze donaties krijgen de gezinnen de hoop op een betere toekomst van zichzelf en hun kinderen.

  Eerste donatie van een plastic tunnelkas aan familie Čelik

  Begin april heeft de eerste donatie van een plastic tunnelkas inmiddels plaatsgevonden bij familie Čelik. De familie woont in het dorpje Gajevi nabij Srednje. De dochter van het gezin Elma is 11 jaar en is afgelopen jaar in Nederland geweest met het vakantieproject. Zij heeft nog een jonger broertje en zusje. De vader van Elma is 33 jaar oud en werkt in de bosbouw als houthakker. De moeder is 32 jaar oud en zorgt als huisvrouw voor het gezin. De familie woont in een klein maar net huisje. Het doel van de tunnelkas is dat de familie groeten kan kweken en verbouwen voor het eigen gebruik om zo gezinsuitgaven te verminderen. Dat wat zij over hebben kunnen ze verkopen om zo het inkomen van het gezin verder te verbeteren.

  De fundering is gestort en het geraamte van de tunnelkas wordt opgebouwd. De foto is gemaakt door ons contact in Bosnië, Ramo Hastor.
  Elma samen met haar ouders voor het opgebouwde geraamte van de kas. Foto gemaakt door ons contact in Bosnië, Ramo Hastor.
Schuiven naar boven