Meerjarig Beleidsplan

Meerjarig Beleidsplan

1. Historie

Stichting Kinderhulp Bosnië is in januari 2007 opgericht als voortzetting van een werkgroep binnen de landelijke Stichting Pax Kinderhulp. Deze werkgroep was sinds 1992 actief met het jaarlijks organiseren van vakanties van kinderen die in moeilijke omstandigheden verkeren als gevolg van de (burger)oorlog in voormalig Joegoslavië. In 2015 is de Stichting een 2e project begonnen: Gezinssteun Bosnië

2. Doel en Middelen

Stichting Kinderhulp Bosnië heeft ten doel:

2.1 Vakantieproject:
a) het organiseren van vakanties voor kinderen die in eigen land (met name Bosnië) in moeilijke omstandigheden verkeren;

b) het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

c) het bevorderen van een blijvend stimulerend contact tussen de gastgezinnen in Nederland en de betrokken vakantiekinderen en hun families in Bosnië.

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het actief werven en begeleiden van gastgezinnen en het bijeenbrengen van de financiële en andere middelen, die voor het doel nodig zijn of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 2.2 Project Gezinssteun Bosnië Door hulp in natura de arme Bosnische gezinnen duurzaam economisch vooruit te helpen en daarmee hun bestaansniveau te verhogen.

3. Doelgroep en samenwerking

Kinderen die in aanmerking komen voor een vakantie in Nederland (‘vakantiekinderen’) worden geselecteerd door de Bosnische stichting Fondacija Hastor in samenwerking met maatschappelijke werkers en schoolhoofden ter plaatse. Deze particuliere stichting verstrekt beurzen aan basisschool-leerlingen, middelbare scholieren en studenten afkomstig uit de armste gezinnen in Bosnië. Zonder deze beurs is een studie voor deze jongeren niet mogelijk. Uit dezelfde doelgroep worden de vakantiekinderen geselecteerd. Dit zijn kinderen uit veelal gebroken gezinnen waar de financiën slechts toereikend zijn voor de basisvoorzieningen. Uit dezelfde doelgroep worden de gezinnen geselecteerd voor het project Gezinssteun Bosnië, maar ook andere arme gezinnen kunnen een beroep doen op dit fonds.

4. Organisatie

4.1 Bestuur
Het Bestuur van de Stichting bestaat uit vier personen. Uit dit bestuur is het dagelijks Bestuur gekozen. Dit Dagelijks Bestuur bestaat uit drie personen, te weten de voorzitter, penningmeester en secretaris. Deelnemers in het Bestuur zijn allen vrijwilligers die door middel van hun inzet het doel van de Stichting invulling geven.

Het Bestuur wordt facilitair ondersteund voor bijvoorbeeld het samenstellen van het programmaboekje en de organisatie van de Tientjesactie. Daarnaast vormen de gastgezinnen een onmisbare groep vrijwilligers.

4.2 Werkzaamheden van het Bestuur
De werkzaamheden van het Bestuur bestaan uit:

 • fondsenwerving
 • het werven en begeleiden van gastgezinnen
 • het organiseren van een activiteitenprogramma voor de vakantiekinderen
 • intensief contact onderhouden met onze Bosnische partner Fondacija Hastor
 • publiciteit voor en tijdens het verblijf van de vakantiekinderen
 • samen met Fondacija Hastor gezinnen selecteren die in aanmerking komen voor het project Gezinssteun Bosnië

4.3 Structuur Stichting Kinderhulp Bosnië

Dagelijks bestuur

 • Voorzitter: Peter Keemers
 • Secretaris: Amela Hodzic Mehic
 • Penningmeester: René Vader

Algemeen bestuur

 • Algemene taken: Christine Zantman
 • Algemene taken: Job Verwaaij

Vrijwilligers

 • Opvang kinderen: 42 gastouders

5. Fondsenwerving

5.1 Vakantieproject: Fondsen zijn nodig voor het bekostigen van de busreis van- en naar Bosnië, verzekeringen voor de kinderen en de Bosnische begeleiders, paspoorten en visa, het activiteitenprogramma inclusief programmaboekje en dergelijke.

De fondsenwerving is te onderscheiden in 3 categorieën:

 1. Tientjesactie: hierbij vragen bestuursleden van de stichting en enkele gastouders aan familie, vrienden en bekenden om een bedrag naar de bankrekening van de stichting over te maken
 2. Een samenwerking waarbij allerlei fondsen en stichtingen worden aangeschreven om de stichting financieel te ondersteunen.
 3. Incidentele giften.

5.2 Gezinssteun Bosnië Fondsen zijn nodig om de donaties aan de arme gezinnen te kunnen geven en de begeleiding van deze gezinnen te kunnen bekostigen. 

6. Begroting

Voor zowel het vakantieproject als het project Gezinssteun Bosnië wordt jaarlijks in december een begroting opgesteld voor het volgende jaar. Aan de kostenkant wordt gekeken naar de werkelijke kosten en in mindere mate naar de gerealiseerde kosten van het afgelopen jaar. Voor deze opzet wordt gekozen omdat jaarlijks een deel van de kosten in natura aan de Stichting ter beschikking wordt gesteld,en de financiële omvang van deze vorm van sponsoring ten tijde van het opstellen van de begroting niet bekend is.

Aan de opbrengstenkant wordt een inschatting gemaakt wat de tientjesactie en de inspanningen via BIS het komende jaar zouden kunnen opbrengen.

Verwachte jaarlijkse kosten voor het vakantie project 
Bankkosten€ 250,00
Verzekeringen€ 1.500,00
Paspoorten€ 2.000,00
Buskosten Bosnië-Nederland vv€ 10.000,00
Programmakosten€ 2.750,00
Kosten Bosnische begeleiders in Nederland€ 500,00
Kosten in Bosnië€ 1.000,00
Kosten fondsenwerving€ 500,00
Onvoorzien€ 1.250,00
Totale verwachte kosten€ 19.750,00
Verwachte jaarlijks kosten voor het Project Gezinssteun Bosnië  
Koeien (5 x  € 1.500)€ 9.000
Schapen (20 x € 150)€ 3.000
Veevoer€ 1.000
Multicultivator (2 x € 2.500)€ 5.000
Plastic tunnel t.b.v. tuinbouw€ 350
Dierenarts Bosnië€ 1.500
Reiskosten (NL naar Bosnië)€ 560
Overige kosten begeleiding Bosnië€ 840
Nederlandse dierenarts*€ 1.600

* doet zijn werk pro deo

7. Financiële middelen

De Stichting is vrijwel volledig afhankelijk van giften en sponsoring. De Stichting kan gesteund worden door middel van een financiële bijdrage (tientjesactie en sponsors) of door donatie in natura. Hieronder valt de rechtstreekse financiering van een deel of een totale dagactiviteit.

Omdat, zeker in tijden van economische crisis, geen zekerheid bestaat omtrent de inkomsten van de Stichting en hiermee samenhangend vooraf niet gesteld kan worden of voor een opgestart vakantieproject voldoende middelen beschikbaar komen is het voor de continuïteit van de Stichting van belang een financiële buffer op te bouwen.

Als voorbeeld kan worden genomen dat de financiële basis van de Stichting, de Tientjesactie, vanaf de oprichting van de Stichting, jaarlijks structureel minder opbrengt: In 2007 bedroeg deze opbrengst nog € 5.731, in de jaren daarna is dit jaar op jaar terug gelopen.

Tot nu toe is de Stichting afhankelijk geweest van incidentele sponsoring van onder andere Sanquin, Transportbedrijf Vice Versa en Rabobank Maas en Waal Foundation. Bij gebrek aan één of meerdere vaste sponsors is het Bestuur genoodzaakt om een relatief grote buffer op te bouwen. Daarom is het Bestuur overgegaan tot samenwerking met BIS Bureau Internationale Samenwerking te Tilburg. BIS coördineert en verzorgt de communicatie voor fondsenwerving op basis van no-cure-no-pay. Dit heeft echter nog niet geleid tot een jaarlijkse vaste bijdrage door één of meer sponsors.

Door de bestuursleden wordt niet gedeclareerd. Vergaderkosten, autokosten, telefoonkosten, enz. zijn voor eigen rekening. Hierdoor wordt 100% van de binnenkomende fondsen aan het doel van de stichting besteed.

8. Beheer van het vermogen en controle

De penningmeester is primair verantwoordelijk voor het vermogen van de Stichting. Daarnaast stelt de penningmeester de jaarrekening op die wordt gecontroleerd door de kascommissie. Binnen het Bestuur is naast de penningmeester ook de voorzitter bevoegd over de rekeningen bij zowel Rabobank als ING.

De aanwezige liquiditeiten worden gestald op een spaarrekening bij één van beide banken. Het is niet toegestaan om de aanwezige middelen te beleggen in welke vorm dan ook. De jaarcijfers liggen tijdens de informatieavond en de evaluatieavond voor de gastouders ter inzage en worden desgevraagd aan (potentiële) donateurs en sponsors toegestuurd.

9. Financiële verantwoording

Stichting Kinderhulp Bosnië heeft jaarlijks ongeveer EUR 19.750,- nodig om 40 kinderen naar Nederland te laten komen. Sinds de oprichting lukt het de Stichting om dit bedrag jaarlijks bijeen te krijgen door middel van fondswerving en donaties. Daarnaast is een buffer opgebouwd voor onverwachte uitgaven. Dit maakt dat sprake is van een gezonde financiële situatie. In verband met de coronapandemie in 2021 heeft een aangepast vakantieproject in Bosnië zelf voor plaatsgevonden voor 20 kinderen. Exploitatie 2021 van het vakantieproject in Euro’s:

Opbrengsten:

Sponsors586
Fondswerving2.500
Tientjesactie315
Overige inkomsten0
Niet uitgekeerde vrijwilligersvergoeding / onkosten bestuur0 (zie onder)
Incidentele baten0
Totale opbrengsten3.401

Kosten:

Bankkosten371
Verzekeringen0
Paspoorten/ visa0
Buskosten0
Programmakosten2.892
Kosten Bosnische begeleiders in Nederland0
Reis- en verblijfskosten Bosnië373
Kosten fondswerving0
Overige kosten264
Vrijwilligersvergoeding / onkosten bestuur0 (zie boven)
Incidentele lasten0
Totale kosten3.900
Totaal resultaat– €499
  
Aantal kinderen 20
Kosten per kind
(excl. vrijwilligersvergoeding en incidentele lasten)
€ 195,01
Schuiven naar boven